"Най-сладкото"

(BG) НАЙ-СЛАДКОТО

1989-та не беше толкова отдавна.

Берлинската стена все още разделяше Европа на две. Стената, построена от хора, за да разделя хора, беше повече от физическа бариера.


На изток от нея режимът ограничаваше свободата на словото, достъпът до образование и информация, ограничаваше и възможностите за кариера и развитие. Този режим правеше

простички неща, като възможността да гледате този филм, немислими.

Тези времена са в миналото, но не трябва да бъдат забравяни.


За да отбележим падането на Берлинската стена, ви каним да гледате „Най-сладкото“, късометражен документален филм, посветен на 30 години по-свободен живот.

.

сценаристи, оператори и режисьори

Борис Мисирков и Георги Богданов


монтаж

Гергана Златанова


звукорежисьор

Момчил Божков, СБФЗ


екип на АГИТПРОП

мениджър продукция Неда Миланова

асистент-режисьор Петя Иванова

асистент-оператор Михаил Илиевски

звук Михаил Илиевски

допълнителни снимки Михаил Новаков

асистент продукция Кеворк Ванлян

асистент на продуцента Нели Русева


продуцент

Мартичка Божилова


по идея на

Трайбъл Уърлдуайд София

Добромир Джуров

Елина Кръстева

Еркан Гюмрюкчиев

Иван Хадживеликов

Ивелина Гичева-Николова

Йордан Жечев

Самуил Терзиев

Цвета Добрева

.

© AGITPROP 2019

.

.

.

(ENG) THE SWEETEST THING

’89 - So close, yet so forgotten.

Europe was still split in two — the Berlin wall separated families, friends, relatives. The wall, built by people to divide people, was more than a physical barrier. East of it there was a regime restricting freedom of speech, access to education and information and career opportunities.

It made simple things, such as the movie you are now going to watch, unthinkable.

Those times are gone, but must not be forgotten.


To commemorate the fall of the Berlin Wall, we invite you to the online premiere of “The Sweetest Thing”, a short documentary marking 30 years of freedom.

written, filmed and directed by

Boris Missirkov and Georgi Bogdanov


edited by

Gergana Zlatanova


sound design by

Momchil Bozhkov, BFSA


AGITPROP team

production manager Neda Milanova

assistant director Petya Ivanovа

assistant cameraman Mihail Ilievski

sound by Mihail Ilievski

additional photography by Mihail Novakov

production assistant Kevork Vanlyan

producer’s assistant Nelly Rousseva


produced by

Martichka Bozhilova


idea by

Tribal Worldwide Sofia

Dobromir Dzhurov

Elina Krasteva

Erkan Gyumryukchiev

Ivan Hadzhivelikov

Ivelina Gicheva-Nikolova

Yordan Zhechev

Samuil Terziev

Tsveta Dobreva

.

© AGITPROP 2019